زمان تعویض تسمه تایم

زمان تعویض تسمه تایم

بدون مشکل خاصی در حال رانندگی هستید ، ناگهان اتومبیل شما از حرکت می ایستد و دیگر روشن نمی شود

.در این حالت به احتمال زیاد ، تسمه تایم ،پاره شده است.

پارگی تسمه تایم در صورتی که زمان بندی میل سوپاپ و تسمه به هم خورده باشد ، موجب آسیب جدی به

سرسیلندر، سوپاپها و میل سوپاپ می گردد که هزینه زیادی را متحمل خواهید شد .

در صورتی که تسمه تایم اتومبیل شما خراب شده یا ترک دارد (که البته تا باز و با دقت دیده نشود قابل تشخیص نیست) ،

بدون وقفه ،تسمه تایم اتومبیل خود را در اولین فرصت عوض کنید.(برندهای معتبر برای تسمه تایم اتومبیلهای کیا و هیوندای)

زمان تعویض تسمه تایم

البته با مراجعه به دفترچه راهنمای خودرو ، زمان استاندارد تعویض تسمه تایم ، مشخص شده است .این زمان به طور معمول برای رانندگی در شرایط عادی ، حدود 60 هزار کیلومتر می باشد. اییاای ایایای ایایای

چه راهنمای خودرو ، زمان استاندارد تعویض تسمه تایم ، مشخص شده است .این زمان به طور معمول برای رانندگی در شرایط عادی ، حدود 60 هزار کیلومتر می باشد. اییاای ایایای ایایای

چه راهنمای خودرو ، زمان استاندارد تعویض تسمه تایم ، مشخص شده است .این زمان به

طور معمول برای رانندگی در شرایط عادی ، حدود 60 هزار کیلومتر می باشد. اییاای ایایای ایایای

چه راهنمای خودرو ،  مشخص شده است .این زمان به طور معمول برای رانندگی در شرایط عادی

، حدود 60 هزار کیلومتر می باشد. اییاای ایایای ایایای

چه راهنمای خودرو ،  ، مشخص شده است .این زمان به طور معمول برای رانندگی در

شرایط عادی ، حدود 60 هزار کیلومتر می باشد. اییاای ایایای ایایای

ایایای ایایایایا یاایای ایایا

نظرات
دیدگاه خود را بنویسید!